Jaarboek 1983

Redactie: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp.

--> download de pdf

Het is een misverstand om te denken ‘dat het maatschappelijk compromis een betere inhoud krijgt als het door de overheid wordt opgelegd. Wat men over het hoofd ziet is dat de verschillende maatschappelijke groeperingen hierdoor ontheven worden van de noodzaak om, uit welbegrepen eigenbelang, naar een onderling compromis te streven. De verzorgingsmaatschappij zal dus ineenschrompelen tot de voorzieningen van de collectieve sector. En mag men werkelijk aannemen dat die voorzieningen kunnen worden gehandhaafd als niet tussen de burgers een aanvullend en ondersteunend compromis wordt nagestreefd? Mag men bovendien aannemen dat de politieke besluitvorming op centraal niveau zich alleen maar bezighoudt met wat goed is voor de burger, dat het eigenbelang van de besluitvormers op dat niveau geen rol speelt? Mag men ten slotte aannemen dat de dubbele solidariteit tussen gemeenschap en individuele burgers in stand kan worden gehouden als de verantwoordelijkheid daarvoor exclusief bij de overheid wo rdt gelegd?’

Het Vierde jaarboek voor het democratisch socialisme staat grotendeels in het teken van het ‘compromis’: wezenlijk kenmerk van de sociaal-democratie en van het maatschappelijk stelsel dat zij heeft helpen opbouwen. Piet Vos analyseert de verhouding tussen verzorgingsmaatschappij en sociaal-democratie. Paul Kalma en Marnix Krop betrekken de compromisgedachte op de huidige werkloosheidsproblematiek. Verder in dit Jaarboek een portret van SDAP-voorman W. A . Bonger, geschreven door Bart van HeerikhuizenJoh. S. Wijne beschrijft de achtergronden van het SDAP-beginselprogramma van 1937.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten