Grote gemeenten krijgen op indringende wijze te maken met massawerkloosheid en de gevolgen daarvan. De onderzoekers van Sein-post, centrum voor stedelijke processen, brengen in Eindpunt baan de aard en omvang van de problemen in beeld. 

En er worden oplossingen aangereikt. In een tiental onderzochte gemeenten hebben gemeentebestuurders, ambtenaren en arbeidsbureaus al ervaringen opgedaan met projecten die een bijdragen leveren aan het verminderen van de problematiek rond hoge percentages werklozen.

Er zijn echter radicaler oplossingen nodig. Gemeenten zouden de kans moeten krijgen uitkeringsgeld om te zetten in werk. Werk dat nu blijft liggen: het veiliger maken van de steden, versterken van de maatschappelijke zorg, verbeteren van het stedelijk milieu.

Werklozen - en in de eerste plaats langdurig werklozen - moeten een werkcontract krijgen aangeboden, waarin werk en scholing worden gecombineerd. Samenwerkend met anderen, zouden de gemeenten een belangrijke rol moeten krijgen, om de huidige garantie op inkomen in de toekomst om te zetten in een werk-garantie.

Eindpunt baan is niet een nieuw werkgelegenheidsplan. Het schetst de contouren voor plannen die ter plaatse kunnen worden bedacht en uitgewerkt. Met als eindpunt een baan voor de mensen die nu zonder zitten.

Download Eindpunt baan hier in PDF

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten