Een actieonderzoek naar de voordelen van en voorwaarden voor een tweejarige brede brugklas. 

Deze notitie is als volgt opgebouwd:

Over dit onderzoek

Het actieonderzoek 'Ongelijkheid in en door het onderwijs tegengaan' vond plaats van september 2019 tot en met februari 2020. Het actieonderzoek maakt deel uit van het Toekomstlab, waarin de Wiardi Beckman Stichting nauw samenwerkt met het partijbestuur van de PvdA aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst. Het actieonderzoek ‘Kansenongelijkheid in en door het onderwijs bestrijden’ heeft zich gericht op het probleem van de groeiende kansenongelijkheid in en door het onderwijs, en op de mogelijkheden het tij te keren, onder andere door het moment uit te stellen waarop leerlingen geselecteerd worden naar verschillende onderwijsniveaus.

Door bij dit actieonderzoek te focussen op het naar achteren schuiven van het moment van definitieve selectie – door een brede tweejarige brugklas waarin leerlingen van alle niveaus samen les krijgen - blijven andere belangrijke onderwerpen terzijde liggen, zoals de wenselijkheid van breed toegankelijke voorschoolse educatie, de grootte van de klassen, het tekort aan docenten, het hoge aantal lesuren waardoor veel docenten zich gedwongen voelen parttime te werken, het niet altijd even goed lopende beroepsonderwijs, de verontrustende en toenemende privatisering van het onderwijs, de bijlesindustrie, segregatie tussen scholen, de beroeps(z)eer van docenten, onduidelijkheid in het verschil tussen havo en vwo et cetera. 

Vanuit de Wiardi Beckman Stichting werkten Constant van der Putten, Trix Pieterse, Willemijn Schouten en Wessel de Cock als stagiairs aan het actieonderzoek mee.

Beeld: algemeendagblad Flickr via Compfight cc

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten